banner2

AÇIK MEKTUP

Sayın Dr. Sibel Siber,

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı,

Lefkoşa.

 

Meclis’ten oybirliği ile geçip Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere geri gönderilen Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın, açıkça Anayasa’ya aykırı kurallar içermekte olduğunu düşünüyorum.

Kamuoyu ile de paylaştığım aykırılıklar şöyledir:

 

Anayasanın 68’inci Maddesine Aykırılık:

Anayasa’nın “Seçme, Halkoylamasına Katılma ve Seçilme Hakkı” başlıklı 68’inci maddesinin (2)’ncive (3)’üncü fıkraları aynen şöyledir:

“(2) Yirmibeş yaşını bitirmiş olan her yurttaş seçilme hakkına sahiptir. Seçilebilmek için en az üç yıldan beri daimi ikametgâhı Kuzey Kıbrıs'ta olmak ve yurt ödevini yerine getirmiş bulunmak koşuldur.”

(3) Seçme ve seçilme ile ilgili diğer nitelikler, bu Anayasa’nın kuralları saklı kalmak koşuluyla, yasa ile düzenlenir.”

Yukarıdaki (2)’nci fıkra ile açıkça görülüyor ki Anayasa’da, seçilme (aday olma) hakkını kazanmak için, yirmi beş yaşını doldurmuş olmaya ek iki koşul var: Kuzey Kıbrıs’ta üç yıllık ikamet ve yurt ödevini yapma!

Anayasa,  yukarıda sözü edilen (3)’üncü fıkrada “seçilme ile ilgili diğer nitelikler, buAnayasa’nın kuralları saklı kalmak koşuluyla, yasa ile düzenlenir” dediğine ve ikamet konusu (2)’nci fıkra ile koşul olarak nitelediğine göre, bu fıkraya dayanılarak yeni bir ikamet koşulunu, “nitelik” olarak değerlendirip yasaya koymak mümkün değildir. Ayrıca, Anayasa’nın, “en az üç yıldan beri daimi ikametgâhı Kuzey Kıbrıs'ta olmak” koşuluyla kazanılan bir hak olan seçilme (aday olma) hakkı, temel bir hukuk kuralı olarak anayasa dışı yollarla (konumuz bakımından yasa ile) sınırlanamaz.

Oysaki bu mektubun konusu olan Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın, “Esas Yasanın 53’üncü Maddesi’nin Değiştirilmesi” başlıklı 3’üncü maddesi ile Esas Yasanın 53’üncü maddesine eklenen (3)’üncü fıkra şöyledir:

“53 (3) (A) Milletvekilliği seçiminde bir ilçeden aday olabilmek için aday olacak kişinin daimi ikametgâhının, seçim tarihinden önce en az iki yıldan beri aday olacağı ilçede bulunması gerekir.

Ancak bir kişinin daimi ikameti son iki yıl içerisinde değişmiş ve herhangi bir ilçede iki yıl süreyle ikamet etmemiş ise seçim tarihinden önceki son iki yıl içerisinde en uzun süre ikamet ettiği ilçeden aday olabilir.”

Bu kuralın, Anayasa’nın yukarıda sözünü ettiğimiz kuralına ters olduğu açık ve belirgindir. Daha da kötüsü, getirilen “iki yıl” ya da “son iki yılda en çok ikamet edilen yer” kuralı, yasanın yürürlüğe girme tarihinden iki yıl geçmeden gündeme gelebilecek bir seçimde, yalnız mevcut ilçelerde ikamet edenlerle mevcut milletvekilleri dışındaki herkesin aday olma hakkını fiilen ortadan kaldırarak da temelden Anayasa’ya aykırı olmaktadır.

Anayasanın 22’nci Maddesi’ne Aykırılık

Anayasa’nın “Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü” başlıklı 22’nci maddesinin (2)’nci fıkrası şöyledir:

“Madde 22 (2)  Her yurttaş, dilediği yerde yerleşme özgürlüğüne sahiptir, bu özgürlük, ancak ulusal güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, sosyal, ekonomik ve tarımsal gelişmeyi ve sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirme zorunluluğuyla ve yasa ile sınırlanabilir.”

Bu kuralı, yukarıdadeğindiğimiz 68’inci maddenin (2)’ncifıkrasındadüzenlenen“seçilmehakkı”ilebirlikteokumakgerekir:

“Madde 68 (2) Yirmi beş yaşını bitirmiş Kıbrıs’ta ikamet” koşulu dışında, yasaylabaşkakoşul koymak anayasaya açıkça aykırıdır.

Mevcut Mlletvekillerine Ayrıcalık, Eşitlik Kuralına Aykırı:

Yasanın “Milletvekili Olanların Durumu” başlıklı yeni yasadaki Geçici 1’inci maddesini de dikkatinize getirmek istiyorum:

“Geçici Madde 1

Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte milletvekili olanlar, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili seçimlerinde, bu Yasanın 53’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası kurallarına tabi olmazlar.”

 

Oysa Anayasa’nın “Eşitlik” başlıklı 8’inci maddesinin (1)’inci fıkrası açık ve kesindir:      

“(1) Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir,  Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.”

Bu bakımdan sözü edilen 1’inci Geçici Madde ile de,mevcut milletvekillerineaçıkçabir“ayrıcalık”tanınarakAnayasa’nın“Eşitlik”başlıklı 8’inci maddesiaçıkçaçiğnenmektedir.

 

Sayın Başkan,

Kamuoyu ile de paylaşacağım bu mektubumun ilgili komite başkanı ve üyeleri ile tüm milletvekillerine dağıtılmasına tavassut ederseniz sevinirim.

Meclis’in Anayasa’ya aykırı olan bu kurallar için gereğini yapacağı inancıyla saygılarımla, bilgi, takdir ve değerlendirmenize sunuyorum.

ibozkurt-imza

İsmail BOZKURT

 

YORUM EKLE

banner12

banner1