banner2
banner34

Sonan: Kıbrıs Türk halkı Akıncı’ya ciddi bir güven duyuyor

banner35

Sonan: Kıbrıs Türk halkı Akıncı’ya ciddi bir güven duyuyor

CumhurbaşkanıvebağımsızCumhurbaşkanıadayı Mustafa AkıncıgönüllüsüSiyasetBilimciDoçentDoktorSertaçSonan, toplumdaAkıncı’yakarşıciddibirgüvenvedestekyönündekararlılıkolduğunu, bunun hem sokakta, hem de kamuoyuyoklamalarındakendini net olarakgösterdiğinivurguladı. KurucuMeclis’temilletvekiliolarakgörevyapan,hemenardından 28 yaşındaLefkoşaTürkBelediyesiBaşkanıseçilerek 14 yılbugöreviyürüten, partigenelbaşkanlığıyanısıraBaşbakanYardımcılığıgörevindebulunan, son 5 yıldır da CumhurbaşkanıolarakgörevyapanAkıncı’nın 45 yıldırbutoplumunhizmetindeolduğunuanımsatanSonan, “Toplum Sn. Akıncı’yıçokiyibiliyorveonagüveniyor” dedi.

CumhurbaşkanıvebağımsızCumhurbaşkanıadayı Mustafa AkıncıgönüllüsüSiyasetBilimciDoçentDoktorSertaçSonan, BRT’de ‘KKTC CumhurbaşkanlığıSeçim 2020’ programındaBaykanGürsesÖzdağ’ınkonuğuoldu.

Akıncı’nıngeçtiğimizCumhurbaşkanlığıseçimleriöncesindeortayakoyduğu ‘ÇözümOdaklıSiyaset’, ‘ToplumsalKonularaDuyarlılık’, “TC ileİlişkiler’ ve ‘Bağımsız-TarafsızCumhurbaşkanlığı’ başlıklarındanoluşan 4 boyutlusiyasetintoplumunbüyükçoğunluğutarafındanonaylandığını, Akıncı’nın da görevsüresiboyuncabuçerçevedegöreviniyürüttüğünüanımsatanSonan, Akıncı’nınönümüzdekidönemde de 4 boyutlusiyasetleilgiliyaptıklarınındahafazlasınıyapmakiçinyolaçıktığını, toplumun da onagüvendiğini, inandığınıifadeetti.

KıbrısKonusundaYeniBirHareketlenmeOlacak”

CumhurbaşkanlığıseçimlerininardındanKıbrıskonusundayenibirhareketlenmeninbaşlayacağını, bunun da zaten Berlin görüşmesininardındanbizzat BM GenelSekreteritarafındantaahhütedildiğinianımsatanSonan, Ekim’dekiseçiminardındanPandemisüreci de gözönündebulundurularak, mümkünolanenuygunzamandagayrıresmi 5’li toplantınınyapılacağınıkaydetti.

“EnKararlı, EnTutarlı”

BirsoruüzerineCumhurbaşkanıAkıncı’yıdiğeradaylardanayıranentemelfarklılığınKıbrıskonusubağlamındatutarlıvekararlıduruşuolduğunuifadeedenSonan, “Sn. Akıncıgörevsüresiboyuncabunuçokaçıkve net olarakortayakoymuştur” dedi.

EnmakulçözümşekliolanFederasyondışındakiseçeneklerinmevcutkonjektürdemümküngörünmediğini, Federasyonun da zatenKıbrısTürktarafınınteziolduğunuanımsatanSonan, ancakkimsenin de bugörüşmelerilelebetsürsünanlayışındaolmadığını, yenisürecinmutlakasonuçodaklıveucuaçıkolmayanşekildeolacağınıkaydetti. Sonan, Kıbrıs’tabirçözümün hem doğalgazvemünhasırekonomikbölgetartışmalarıüzerindenyaşanangerginliğibitireceğini, hem de KıbrısveDoğuAkdeniz’detümtaraflarınyararınaolacağınıbelirtti.

BirsoruüzerineEkim’dekiseçimleringüvenlibirortamdayapılabileceğinisöyleyenSonan, şunlarıkaydetti: “2020 yılınınbaşlarında Covid-19 vakasınınençokgörüldüğüikinciülkekonumundakiGüneyKore’degerekliönlemleralınarakçokbaşarılıbirseçimsürecigeçirildi. 11 Ekim’dekiseçimler de gerekliönlemleralınaraksağlıklıbirortamdayapılacaktır. Unutmayalımki, seçimlerdemokrasilerinentemelunsurlarınınbaşındagelmektedir. BaşbakanveYardımcısının da adayolmasıhükümeticraatlarını da olumsuzetkilemektedir, dolayısıileseçimleribelirsizbirgeleceğeertelemenindoğruolmayacağınainanmaktayım.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1